صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

1 . Cryoballon pv isolation
2.  LAA occlude
3. conventional AF ablation
4.
CHAD2 VASC2
5. NOAC