صفحه اصلی > هزینه های همایش
.: هزینه های همایش

26دی ماه 94 لغایت 29 اسفند ماه 94 (با تخفیف)
(متخصصین و فوق تخصصین   3.000.000 ریال)
(پزشکان عمومی و پرستاران 1.500.000 ریال)
(رزیدنت ها و دانشجویان     
1.500.000 ریال )

1 فروردین ماه 95 تا 26 فروردین 95 (بدون تخفیف)
(متخصصین و فوق تخصصین   4.000.000 ریال)
(پزشکان عمومی و پرستاران 2.000.000 ریال)

(رزیدنت ها و دانشجویان      2.000.000 ریال )