صفحه اصلی > ساختار سازمانی همایش
.: ساختار سازمانی همایش

رئیس کنگره: دکتر محمد جواد زیبایی نژاد
دبیر علمی: دکتر محمدحسین نیکو
دبیر اجرایی: دکتر وحید جرات
مسئول شرکت کنندگان خارجی:
مسئول سایت و ثبت نام و مقالات: خانم مریم نصیری، آقای حسین مختاری
مسئول علمی و سخنرانان:
مسئول اسپانسری: آقای رحیم قاهری