صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

تاریخ ثبت نام 
ثبت نام با تخفیف: 
26 دیماه 94 لغایت 29 اسفند ماه 94
ثبت نام بدون تخفیف:
29 اسفند ماه تا روز برگزاری کنگره

تاریخ ارسال مقالات:
26 دیماه لغایت 15 اسفند ماه 94  
برگزاری همایش:
26 لغایت 27 فروردین ماه 95